شما اینجا هستید: محصولاتسیستم های روشنایی

گواهینامه ها

برندهای گروه Best

سیستم های روشنایی

سیستم های روشنایی ضد انفجار

 

گروه محصول

فلوروسنت های ضد انفجار بدنه باکالیت

 

 

کد محصول

BAY51-Q

مشخصه : EX

EX edq IIC

مناطق خطر:

Zone 1&2

Zone 21 &22

توان لامپ ها:

1×36,2×36,1×18,

2×18,1*58,2×58

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.01 

 

 

گروه محصول

فلوروسنت های ضد انفجار بدنهفلزی

 

 

کد محصول

BAY51,BAY51-LED  & BAY52

مشخصه : EX

EX d IIC

مناطق خطر:

Zone 1&2

Zone 21 &22

توان لامپ ها:

9×1,9×2,

1×18,2×18,

1×36,2×36,

1×58,2×58

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.02

 

گروه محصول

چراغ تونلیضد انفجار

کد محصول

BAY-H

مشخصه : EX

EX d IIB

مناطق خطر:

Zone 1&2

Zone 21 &22

توان لامپ ها:

1×21,2×21

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.03


 

گروه محصول

 فلوروسنت ضد انفجار   Zone 2

 

کد محصول

BNY81

مشخصه : EX

EX d IIB

مناطق خطر:

Zone 21 &22

توان لامپ ها:

1×18,2×18,

1×36,2×36,

58×1,58×2

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.04

گروه محصول

چراغ های کارگاهی                 ضد انفجار با لامپ کم مصرف

 

کد محصول

BAD81

مشخصه : EX

EX d IIC

مناطق خطر:

Zone 1&2

Zone 21 &22

توان لامپ ها:

42w &68 w

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.05

 

گروه محصول

چراغ های کارگاهی            ضد انفجار LED

 

 

کد محصول

BAD85

مشخصه : EX

EX d IIC

مناطق خطر:

Zone 1&2

Zone 21 &22

توان لامپ ها:

20W,30W,50W

70W,100W,120W

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.06

گروه محصول

چراغ های آویز رشته ای و

 کم مصرف ضد انفجار

 

کد محصول

BDD81

مشخصه : EX

EX d IIC

مناطق خطر:

Zone 1&2

Zone 21 &22

توان لامپ ها:

Incandescent lamp:100W

ENERGY SAVING:11w

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.07


 

گروه محصول

چراغ های آویزکم مصرف و رشته ای ضد انفجار

 

کد محصول

BAD

مشخصه : EX

EX d IIB

مناطق خطر:

Zone 1&2

Zone 21 &22

توان لامپ ها:

Incandescent lamp:100W

ENERGY SAVING:11w

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.08

گروه محصول

چراغ های آویز بخارات گازی

ضد انفجار

 

کد محصول

BAD61

مشخصه : EX

EX d IIC

مناطق خطر:

Zone 1&2

Zone 21 &22

توان لامپ ها:

HIE: Metal halide lamp

125W,250W,400W

HSE: High pressure sodium lamp

125W,250W,400W

HME: High pressure mercury lamp125W,250W,400W

 

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.09

 

 

 

گروه محصول

چراغ های آویز رشته ای و بخارجیوه بالاست سرخود

ضد انفجار

 

کد محصول

BAD71

مشخصه : EX

EX de IIC

مناطق خطر:

Zone 1&2

Zone 21 &22

توان لامپ ها:

Incandescent lamp: 200W,300W,500W

Self ballast high pressure mercury lamp: 160W, 250W 450W,500W

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.10

گروه محصول

چراغ های آویز بخارات گازی ضد انفجار

 

کد محصول

BAD91

مشخصه : EX

EX d IIC

مناطق خطر:

Zone 1&2

Zone 21 &22

توان لامپ ها:

HIE: Metal halide lamp

125W,250W,400W

HSE: High pressure sodium lamp

125W,250W,400W

HME: High pressure mercury lamp125W,250W,400W

 

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.11

 

 

گروه محصول

چراغ های آویز بخارات گازی زون 2 ضد انفجار

 

 

کد محصول

Bnd81

مشخصه : EX

EX nR

مناطق خطر:

Zone 2

Zone 21 &22

توان لامپ ها:

HIE: Metal halide lamp

70W,100W,150W,175W,

250W,400W

HSE: High pressure sodium lamp:70W,100W,150W, 250W,400W.

HME: High pressure mercury lamp:80W,125W,175W,     250W,400W

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.12

گروه محصول

پروژکتور ضد انفجار

 

کد محصول

BAT51

مشخصه : EX

EX d IIB

مناطق خطر:

Zone 1&2

Zone 21 &22

توان لامپ ها:

HIE: Metal halide lamp

400W,1000W

HSE: High pressure sodium lamp

400W,1000W

HME: High pressure mercury lamp :400W,1000W

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.13

  

گروه محصول

پروژکتور ضد انفجار

 

 

کد محصول

BAT 53

مشخصه : EX

Ex de IIB

مناطق خطر:

Zone 1&2

Zone 21 &22

توان لامپ ها:

125w, 250w, 400w, 1000w.

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.14

گروه محصول

پروژکتور ضد انفجار

 

 

کد محصول

BAT85

مشخصه : EX

Ex d IIC

مناطق خطر:

Zone 1&2

 

توان لامپ ها:

Metal halide lamp (HIE): 175W, 250W, 400W

High pressure sodium lamp (HSE): 150W, 250W, 400W

High pressure mercury lamp (HME): 175W, 250W, 400W

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.15

 

  

گروه محصول

پروژکتور ضد انفجار LED

 

کد محصول

BAT86

مشخصه : EX

Ex de IIC / Ex tD

مناطق خطر:

Zone 1&2

Zone 21 &22

توان لامپ ها:

LED lamps, energy-saving and long service life

50W, 70W, 100W, 120W

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.16

گروه محصول

پروژکتور ضد انفجار زون2

 

کد محصول

BnT81

مشخصه : EX

Ex n R II

مناطق خطر:

2; 21&22

توان لامپ ها:

Metal halide lamp (HIE): 175W, 250W, 400W

High pressure sodium lamp (HSE): 150W, 250W, 400W

 

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.17

 

 

گروه محصول

محصولات روشنایی

 ضد انفجار خیابانی

 

کد محصول

BAT53-250, BAT53-400 Series

BAD91-250, BAD91-400 Series

BnD81-250, BnD81-400 Series

BnT81, BAT86 Series

مشخصه : EX

Please refer to this catalogue

مناطق خطر:

Zone 1&2

Zone 21 &22

توان لامپ ها:

Please refer to this catalogue

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.18

گروه محصول

Ballasts

 

کد محصول

BAZ51

مشخصه : EX

Ex d IIB

مناطق خطر:

Zone 1&2

Zone 21 &22

توان لامپ ها:

High pressure sodium lamp (HSE): 70W, 100W, 150W, 250W, 400W

High pressure mercury lamp (HME): 80W, 125W, 175W, 250W, 400W

Metal halide lamp (HIE): 70W, 100W, 150W, 175W, 250W, 400W

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.19


گروه محصول

چراغ دستی ضد انفجار

 

کد محصول

BSX-60

مشخصه : EX

Ex de IIC

مناطق خطر:

Zone 1&2

 

توان لامپ ها:

Incandescent lamp: 25W, 40W, 60W

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.20

گروه محصول

چراغ دیده بانی ضدانفجار

 

کد محصول

BAJ52-20

مشخصه : EX

Ex d IIB

مناطق خطر:

Zone 1&2

 

توان لامپ ها:

2 x 10W (LED lamp wattage: 2 x 1W)

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.21

 

 

 

 

 

گروه محصول

چراغ خروج اضطراری

 

کد محصول

BAYD

مشخصه : EX

Ex d IIC

مناطق خطر:

Zone 1&2

Zone 21 &22

توان لامپ ها:

Please refer to this catalogue

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.22

گروه محصول

چراغ بازرسی ضد انفجار

 

کد محصول

BAK51

مشخصه : EX

Ex d IIB

مناطق خطر:

Zone 1&2

 

توان لامپ ها:

Available for 35W or 50W halogen tungsten lamp, with high

light efficiency and long service life

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.23

 

 

گروه محصول

چراغ بازرسی LED

 ضد انفجار

 

کد محصول

BAK85

مشخصه : EX

Ex d IIC T6 Gb / Ex tD A21

مناطق خطر:

Zone 1&2

Zone 21 &22

توان لامپ ها:

LED lamps, energy-saving and long service life, 9W

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.24

گروه محصول

چراغ آلارم دکل LED ضدانفجار

 

کد محصول

BSZD81

مشخصه : EX

Ex de IIC

مناطق خطر:

Zone 1&2

 

توان لامپ ها:

10 W(Continuous work)

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.25

 

 

گروه محصول

چراغ آلارم دکل ضدانفجار

 

کد محصول

BSZD81-C

مشخصه : EX

Ex de IIC

مناطق خطر:

Zone 1&2

 

توان لامپ ها:

40 W (continuous working)

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.26

گروه محصول

چراغ آلارم و آژیر

ضد انفجار

 

کد محصول

BBJ

مشخصه : EX

Ex d [ib] ib IIC

مناطق خطر:

Zone 1&2

 

توان لامپ ها:

Please refer to this catalogue

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.27

 

 

گروه محصول

چراغ آلارم ضد انفجار

 

کد محصول

BJD

مشخصه : EX

Ex de IIC

مناطق خطر:

Zone 1&2

 

توان لامپ ها:

3W

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.28

گروه محصول

چراغ آلارم ضد انفجار

 

کد محصول

BBJ81

مشخصه : EX

Ex d [ib]ib IIC T6 Gb / Ex tD A21 T80

مناطق خطر:

Zone 1&2

Zone 21 &22

توان لامپ ها:

3W

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file No.29

 

 

 

 

سیستم روشنایی صنعتی و ضد انفجار

توضیح مختصری از سیستم روشنایی صنعتی و ضد انفجار