شما اینجا هستید: محصولاتمحصولات ضدانفجارکولرهای ضدانفجار

گواهینامه ها

برندهای گروه Best

 

گروه محصول

کولرهای ضدانفجار

 

کد محصول

BKC

مشخصه : EX

Ex nCd IIB T4; Ex dmn IIB T4

مناطق خطر:

Zone 1&2

 

Cooling capacity

12000/18000/24000

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file CO No.01

 

گروه محصول

کولرهای ضدانفجار

 

کد محصول

BKF(R)

مشخصه : EX

II 3 G Ex nC II 146(T3)

II 3 G Ex d IIB

II 3 G Ex d IIB

II 2 G Ex d IIB T4

II 2 G Ex d[ib] ib IIB T4

مناطق خطر:

Zone 1&2

 

Cooling capacity

9000 /12000

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file CO No.02

 

گروه محصول

کولرهای ضدانفجار

 

کد محصول

BKGR

مشخصه : EX

II 2(3) G Ex d [ib] ibmnAe IIB T4; II 2(3) G Ex d [ib] ibnC IIB T4

II 2(3) G Ex de [ib] ibnC IIB T4

II 2(3) G Ex d [ib] ibmnAe IIC T4; II 2(3) G Ex d [ib] ibnC IIC T4

مناطق خطر:

Zone 1&2

 

Cooling capacity

18000/24000

40000/96000

 دانلود کاتالوگ مربوطه: file CO No.03